Manažment

Aké je štúdium Manažmentu na FRI?

Štúdium Manažmentu na FRI je výnimočné prepojením Manažmentu s Informatikou, Marketingom, Ekonomikou. Pri tejto kombinácii dochádza k získaniu zaujímavých zručností, a teda študenti dokážu komplexne riešiť problémy z každej z týchto oblastí. Už počas prvého roku štúdia pracujú na reálnych projektoch pre firmy. Tento fakt je najväčšou výhodou štúdia na FRI. Študenti sú pripravovaní na prax a už počas riešenia jednotlivých zadaní sa stretávajú s reálnym dianím v podnikoch. Väčšina týchto zadaní sa vypracuváva v tímoch, takže študenti sú zvyknutí na prácu v kolektíve, no zároveň sa formujú a určujú si medzi sebou lídrov, koordinátorov a ďalšie pozície, na ktoré sa možno budú v budúcnosti špecializovať.

A čo je tiež úžasné, po ukončení štúdia má absolvent dostatočné vedomosti aj na to, aby si mohol založiť vlastný start-up business. Ako napríklad naši úspešní študenti počas podujatí "Start-up weekend".

Aké majú uplatnenie absolventi bakalárskeho štúdia?

Absolventi tohto štúdia sú pripravení buď pokračovať v inžinierskom štúdiu, alebo sa uplatnia ako odborníci, ktorí vedia navrhovať, riadiť a optimalizovať sociálno-ekonomické a spoločenské procesy s dôrazom na prácu s informáciami a ďalšími podnikovými zdrojmi. Budú spôsobilí vykonávať finančné, organizačné, informačné a ďalšie analýzy podnikových procesov, dokážu ich vyhodnocovať a optimalizovať a navrhovať ich zmeny a rozvoj. Ovládajú postupy práce s informáciami, vedia navrhovať jednotlivé prístupy a najmä riešiť riadiace situácie v integrácii s prostriedkami informatiky. Uplatnia sa pri zastávaní vedúcich a riadiacich funkcií v rôznych oblastiach riadenia v spoločenskej a hospodárskej praxi v rôznych podnikoch, organizáciách a v štátnej sfére, vo výrobných, vývojových, obchodných, komunikačných a servisných činnostiach.

V týchto firmách pracuje najviac FRI-čkárov, možno aj ty rozšíriš túto FRI komunitu v týchto firmách. :)

Ako prebiehajú prijímačky?

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku, ktorá okrem podrobných informácií o priebehu prijímacej skúšky obsahuje aj pridelený identifikačný kód uchádzača a číslo miestnosti, v ktorej bude absolvovať prijímaciu skúšku. Po registrácii a overení splnenia podmienky podľa ustanovenia § 56 ods. 1 zákona absolvuje uchádzač test z matematiky v časovom limite 180 minút. Po ukončení sú testy skenované,  automaticky vyhodnotené a výsledky sú ešte v deň prijímacej skúšky zverejnené na internetovej stránke http://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/. Prístup ku svojím  výsledkom získa uchádzač po zadaní svojho priezviska a identifikačného kódu. Po uzavretí prijímacieho konania okrem výsledku prijímacej skúšky má k dispozícii aj kompletné zadanie riešených testov s vyznačenými správnymi odpoveďami. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacej skúšky odošle dekanát fakulty uchádzačovi do 14 dní od termínu konania prijímacích skúšok.

Aké máš možnosti a viac info o prijímačkách nájdeš tu. Vyplň elektronickú prihlášku aj bud aj ty FRI.
Podmienky prijatia bez prijímacích skúšok
a) Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi matematickej, fyzikálnej alebo informatickej olympiády.
b) Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia zúčastnili národného alebo vyššieho kola súťaže CISCO sieťových akadémií a v súhrnnom hodnotení v kategóriách UNI, PT alebo ekvivalentných sa umiestnili medzi prvými piatimi súťažiacimi.
c) Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcich školských rokoch, absolvovali písomnú časť maturity z matematiky a dosiahli percentil aspoň 60
d) Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy SCIO všeobecných štúdijných predpokladov alebo matematika a dosiahli percentil aspoň 60.
e) Na študijný program manažment aj absolventi gymnázií a obchodných akadémií, ktorých aritmetický priemer známok za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) nepresahuje 1,50.


Externé štúdium ponúkané na Fakulte riadenia a informatiky
Fakulta riadenia a informatiky (FRI) ponúka v akademickom roku 2016/2017 tieto akreditované študijné programy v externej forme štúdia:  
Študijný program Akademický titul Dĺžka štúdia v rokoch Plánovaný počet prijatých uchádzačov
Manažment Bc. 4 20
Informačný manažment Ing. 3 20
 
Ďalšie informácie

Bakalárske externé štúdium je spoplatnené sumou 700 EUR na jeden akademický rok a inžinierske externé štúdium sumou 800 EUR na jeden akademický rok. Uchádzač o štúdium na FRI môže po zápise na daný študijný program požiadať o rozloženie úhrady poplatku na dve splátky. Viac o externom štúdiu manažmentu nájdeš tu.

Nov, 04, 2014

0