Počítačové inžinierstvo

Aké je štúdium?

Počítačové inžinierstvo je odbor, ktorý priamo reaguje na dopyt a požiadavky dnešnej doby. Študenti získajú nielen teoretické poznatky, ktoré potrebujú na pochopenie princípov návrhu elektronických zariadení, spracovania signálov a programovania, ale majú možnosť si získané vedomosti už počas štúdia prakticky overiť. Oblasť svojho záujmu môžu ešte podporiť voľbou vhodných voliteľných predmetov, a tak získajú dostatok vedomostí pre riešenie konkrétnych problémov praxe - počnúc návrhom rôznych robotov, aplikácií pre smart zariadenia, až po tvorbu komplexných systémov pre riadenie procesov. Počítačoví inžinieri majú možnosť získať celosvetovo uznávané certifikáty (CISCO CCNA, CompTIA+,...), absolvovať rôzne stáže a študijné pobyty alebo sa zúčastňovať rôznych medzinárodných súťaží.

A čo je tiež úžasné, po ukončení štúdia má absolvent dostatočné vedomosti aj na to, aby si mohol založiť vlastný start-up business. Ako napríklad naši úspešní študenti počas podujatí “Start-up weekend“.

Aké je uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia?

V bakalárskom študijnom programe Počítačové inžinierstvo poskytuje fakulta úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti počítačového inžinierstva založené na získaní širokej škály teoretických znalostí v oblasti matematiky, fyziky, elektroniky, merania, logických systémov, architektúry počítačov a počítačových sietí, všeobecnej informatiky, programovania a operačných systémov. Absolvent je pripravený buď pokračovať v inžinierskom štúdiu, resp. po jeho absolvovaní v doktorandskom štúdiu, alebo vstúpiť do praktického profesionálneho života, kde nájde uplatnenie najmä pri projektovaní počítačových systémov a sietí, vývoji číslicových systémov, systémov programovaní a prevádzke a riadení počítačových systémov. Je pripravený riešiť úlohy spojené s realizáciou číslicových systémov na báze mikropočítačov a programovateľných zákazníckych obvodov, čo mu umožňuje pracovať na pozícii návrhára, konštruktéra, resp. technológa v procese vývoja a výroby riadiacich, meracích a diagnostických systémov a člena pracovného tímu pri návrhu a implementácií rozsiahlych počítačových, komunikačných a riadiacich systémov.

V týchto firmách pracuje najviac FRI-čkárov, možno aj ty rozšíriš túto FRI komunitu v týchto firmách. :)

Ako prebiehajú prijímačky?

Po uzávierke prihlášok posiela fakulta uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku, ktorá okrem podrobných informácií o priebehu prijímacej skúšky obsahuje aj pridelený identifikačný kód uchádzača a číslo miestnosti, v ktorej bude absolvovať prijímaciu skúšku. Po registrácii a overení splnenia podmienky podľa ustanovenia § 56 ods. 1 zákona absolvuje uchádzač test z matematiky v časovom limite 180 minút. Po ukončení sú testy skenované,  automaticky vyhodnotené a výsledky sú ešte v deň prijímacej skúšky zverejnené na internetovej stránke http://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/. Prístup ku svojím  výsledkom získa uchádzač po zadaní svojho priezviska a identifikačného kódu. Po uzavretí prijímacieho konania okrem výsledku prijímacej skúšky má k dispozícii aj kompletné zadanie riešených testov s vyznačenými správnymi odpoveďami. Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacej skúšky odošle dekanát fakulty uchádzačovi do 14 dní od termínu konania prijímacích skúšok.

Aké máš možnosti a viac info o prijímačkách nájdeš tu. Vyplň elektronickú prihlášku aj bud aj ty FRI.
Podmienky prijatia bez prijímacích skúšok
a) Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi matematickej, fyzikálnej alebo informatickej olympiády.
b) Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí sa počas štúdia zúčastnili národného alebo vyššieho kola súťaže CISCO sieťových akadémií a v súhrnnom hodnotení v kategóriách UNI, PT alebo ekvivalentných sa umiestnili medzi prvými piatimi súťažiacimi.
c) Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku, resp. v predchádzajúcich školských rokoch, absolvovali písomnú časť maturity z matematiky a dosiahli percentil aspoň 60
d) Absolventi všetkých stredných škôl, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy SCIO všeobecných štúdijných predpokladov alebo matematika a dosiahli percentil aspoň 60.
e) Na študijný program manažment aj absolventi gymnázií a obchodných akadémií, ktorých aritmetický priemer známok za predposledný ročník štúdia (nie maturitný ročník) nepresahuje 1,50.

Nov, 04, 2014

0