Obľúbené študentské podujatia

 

FRI punč

FRI ples

FRIčkovica

 

Počítačový inžinier

Informatika a Počítačové inžinierstvo poskytuje študentom odborné informácie prostredníctvom predmetov zameraných na logické a operačné systémy, modelovanie a simulácie, kompilátory a iné.

Softvérový inžinier

Či už ide o Informatiku, Manažment alebo Počítačové inžinierstvo, všetci študenti si prejdu povinným predmetom Informatika. Samozrejme, že študenti v IT odboroch si počas štúdia obohatia vedomosti o rôzne programovacie jazyky, aby sa z nich stali ozajstní špecialisti.

Technický špecialista

Informatika a Počítačové inžinierstvo sa zameriava na IT sféru zo všetkých smerov. Študenti sa aktívne venujú programovaniu v jazykoch Java, C++, C# a mnoho ďalších...

Databázový analytik

Študenti sa špecializujú na databázové systémy, ich tvorbu, využitie a aplikáciu. Samozrejme všetko na základe teoretických vedomostí získaných na predmetoch ako napríklad Princípy informačných a komunikačných sietí, Databázové systémy a iné.

Projektový manažér

V odbore Manažment študenti počas štúdia absolvujú predmet Projektový manažment, kde pripravujú dôkladnú analýzu projektu pre reálnu firmu, od štúdie uskutočniteľnosti, až po realizáciu.

Marketingový špecialista

Študenti odboru Manažment absolvujú predmety ako Manažment, Malé a stredné podnikanie a Základy ekonomickej teórie a aj predmet Marketing. Zadaním tohto predmetu je reálny projekt v špecifickom segmente, kde sa študenti rozdelia do tímov a vytvárajú úplne novú marketingovú stratégiu.

Ekonóm

V prvom ročníku všetci študenti prechádzajú povinným predmetom Všeobecná ekonomická teória, následne na tento predmet nadväzujú predmety Finančné účtovníctvo, Podnikové financie, Makroekonómia a iné.

Personálny manažér

Okrem ekonomických a marketingových predmetov sa študenti vzdelávajú aj v oblasti práva, personalistiky, konkrétne na predmete Riadenie ľudských zdrojov, Právne aspekty podnikania a Riadenie kvality.

podaj prihlášku